vDODO Referral Fee

你好!我想和DOD管理员谈谈。我向某人推荐了2156个vDODO,他们没有使用我的以太钱包地址。您能在这里与我联系吗?直接给我按摩?

Nǐ hǎo! Wǒ xiǎng hé DODO guǎnlǐ yuán tán tán. Wǒ xiàng mǒu rén tuījiànle 2156 gè vDODO, tāmen méiyǒu shǐyòng wǒ de yǐtài qiánbāo dìzhǐ. Nín néng zài zhèlǐ yǔ wǒ liánxì ma? Zhíjiē gěi wǒ ànmó?

Hi~, I will reply to you in English